Редакційна політика / Editorial Policies

Редакційна політика

• Галузь та проблематика

Ви ознайомлюєтеся з матеріалами науково-практичної колекції «Найновіші технології». У цьому випуску журналу відображені результати аналізу та розв'язання науково-технічних, економічних та правових проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі геодезії, картографії. Назва кадастру, предмет і зміст публікацій, на нашу думку, повинні визначати наукову та практичну складову ряду сучасних спеціальностей, таких як геодезія та землеустрій, право, інформатика та інформаційні технології, екологія та інші. Редакційна колегія розгляне подані матеріали як від відомих учених, так і від початку своєї академічної кар'єри. Важливими факторами публікацій повинні бути напрямки досліджень, науковий аналіз і практичний напрямок результатів. Ще одне науково-практичне видання в Україні стане в нагоді вченим і виробничим працівникам багатьох галузей знань. Вчені на благо суспільства можуть стати в умовах, що формуються в процесі життя: хорошого професіоналізму і промислового досвіду. Ми відкриваємо сторінки журналу для обмінів науковцями і фахівцями. Інший погляд на деякі проблеми буде сприйматися позитивно. Кожна стаття буде розглянута та обговорена колективно, причому автор має право на існування. З точки зору змін для всіх нас особливо важливо вміти передати свою точку зору науковій спільноті, обґрунтувати свою позицію, взяти участь у дискусії, а головне - зробити її доступною і комфортною. Журнал Найновіші технології - це саме трибуна: як для вчених, так і для представників молодого покоління наукових і науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів. сфера геодезії, картографії та кадастру, побудова географічних інформаційних систем, які могли б забезпечити реальний вплив на сучасний інформаційний простір і підвищити ефективність наукових досліджень.

• Процесрецензування

Редакція журналу практикує подвійне сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне:
- Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
- Після рішення редакторів представлені рукописи направляються як мінімум двом зовнішнім експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.
- Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Editorial Policies

• Focusand Scope

You get acquainted with the materials of the scientific journal Emerging technologies. In this issue of the journal reflects the results of the analysis and solution of scientific, technological, economic and legal problems of effective functioning and development of geographic information systems, problems of training of scientific and scientific-pedagogical personnel in the field of geodesy, cartography and cadastre.The name of the collection, the subject and content of publications, in our opinion, should determine scientific and practical component of a number of modern specialties, such as Geodesy and land management, Law, Computer science and information technology, Ecology and others. The editorial Board will review submitted materials from both well-known scientists, and from the beginning his academic career.Important factors of publications should be the direction of research, scientific analysis and practical direction of the results. Another scientific-practical edition in Ukraine will be useful to scientists and production workers of many branches of knowledge. Scientists for the benefit of society can become under conditions which are formed in the course of life: good professionalism and industrial experience. We open the pages of the magazine for exchanges scholars and specialists.A different view on some problems will be perceived positively. Each article will be reviewed and discussed collectively, with the principle author has a right to exist. In terms of change for all of us it is especially important to be able to convey their point of view to the scientific community, to justify their own position, to participate in the discussion, and most importantly - make it accessible and comfortable environment. Journal the Emerging technologies - it is precisely the tribune: for both scientists and representatives of young generation of scientific and scientific-pedagogical workers, students, and graduate students.We hope that the journal will become a kind of experimental platform for testing various projects in the field of geodesy, cartography and cadastre, build geographic information systems that could provide a real impact on the modern information space and to improve the efficiency of scientific research.

• Peerreview process

The editorial board practices double-blind peer review. This process involves the following:
- First, the editors consider all manuscripts to assess their compliance with the journal subject matter and requirements.
- Following the decision of the editors, the manuscripts submitted are sent to at least two external experts in the corresponding field. The manuscript passes double-blind peer review, neither the authors nor the reviewers know each other.
- Reviewers' comments are transmitted to the authors, together with possible recommendations for the manuscript revision. The editor informs the authors, whether the manuscript is adopted without revision or authors are given the opportunity to review the manuscript and submit it again, or the manuscript is rejected.